platformインフォグラフィックスで見る
日西テクノプラン

platform platform

部署別社員数

部署別社員数

年齢構成

年齢構成

R2.1.29 現在

platform platform

勤続年数

勤続年数

R2.1.29 現在

platform platform

有給休暇取得率

有給休暇取得率

出身高校ベスト5

出身高校ベスト5

R2.1.29 現在

platform platform

近年社員旅行行先

近年社員旅行行先

会社レクレーション令和元年調べ

会社レクレーション